verkkosivujen banneri.png

INFO

LUKIARKI - Harjoitustehtäviä aikuisten luku- ja kirjoitustaidon opetukseen

Lukiarki-materiaalista apua arjen lukihaasteisiin

LUKIARKI on aikuisten maahan muuttaneiden lukutaito-opetukseen tarkoitettu opetusmateriaali, jossa fokuksessa on yksilön arki. Aineisto on luotu etenkin kotivanhempien opetukseen, mutta sitä voidaan hyödyntää myös muiden kohderyhmien kanssa. Tehtävissä on huomioitu lukutaitoryhmille tyypillinen opiskelija-aineksen heterogeenisuus. Lukiarki-materiaali koostuu yhdeksästä eri teemasta ja sisältää yli 120 tehtävää! Tehtävien lisäksi aineisto sisältää myös työkalun luku- ja kirjoitustaidon lähtötason arviointiin. Materiaali löytyy verkosta osoitteesta www.lukiarki.fi.

9 teemaa arjen eri osa-alueilta

Lukiarki on opetusmateriaali, jonka avulla lukutaidon opetukseen voi yhdistää yksilön arjen kannalta keskeisiä opetussisältöjä. Materiaali on luotu toimimaan heterogeenisissa opiskelijaryhmissä ja osa-aikaisessa lukutaitokoulutuksessa. Aineisto on suunnattu etenkin kotivanhempien opetukseen, mutta sitä voi hyödyntää myös muiden opetusryhmien kanssa. Materiaali kattaa yhdeksän eri teemakokonaisuutta. Ensimmäinen teemoista keskittyy opiskelutaitojen  tukemiseen ja loput liikkuvat muilla opiskelijoiden arkisilla elämänalueilla. Lukiarki-materiaalit teemat ovat: (1) Tutustuminen ja kurssikäytänteet, (2) Minä ja minun perhe, (3) Aika, (4) Ruoka ja ostokset, (5) Asuminen, (6) Päiväkoti ja koulu, (7) Terveys, (8) Turvallisuus ja (9) Ympäristö.

Tehtävien määrä vaihtelee teemoittain (6–15 tehtävää/teema). Tehtävien lisäksi jokaisen teeman alussa on lyhyt johdanto, jossa annetaan vinkkejä teeman käsittelyyn aineiston avulla sekä ehdotuksia mahdollisiksi lisämateriaaleiksi ja toiminnallisiksi harjoitteiksi.

Materiaalin laatimisesta vastasi pääosin suomen kielen opettaja Zsanett Polgár, jonka tehtäviin kuului samanaikaisesti opettaminen Opintokeskus Vision ja Nicehearts ry:n lukutaitokursseilla pääkaupunkiseudulla. Materiaalituotannon rinnalla tehtävä opetustyö tuki prosessia ja tehtäviä oli koekäytössä eri opetusryhmissä. Opiskelijapalautteiden ja koekäytön kokemusten pohjalta tehtäviä on myös muokattu ja paranneltu kohderyhmälle sopivammaksi.

Materiaaliprojektin tavoitteena ei ollut tehdä oppikirjaa. Aikuisten maahanmuuttaneiden lukutaito-opetukseen on jo saatavilla runsaasti valmiita oppikirjoja, joita hyödynnetään myös osa-aikaisilla lukutaitokursseillamme. Lukiarki-materiaalin synnytti huomio siitä, että oppikirjojen harjoitukset usein ”loppuvat kesken” ja tarvitaan lisää aineistoa harjoitella ja kerrata jo opittuja sisältöä. Lisäksi ryhmät ovat usein heterogeenisia, joten halusimme tuottaa aineiston, joka tukee opetuksen eriyttämistä eri tasoisten opiskelijoiden parissa.

Autenttiset tekstimateriaalit oppimisen tukena

Materiaalin tekemisessä pyrimme hyödyntämään mahdollimman autenttisia materiaaleja. Jokaiseen teemaan pyrimme liittämään ns. arkisia tekstilajeja, jotka konkretisoivat ja havainnollistavat samalla opiskelijoille, miten heidän elämänsä lähellä olevaa tekstimaailma liittyy suoraan suomen kieleen ja opiskeluun. Materiaalityön yhtenä haasteena oli teemaan liittyvien kirjallisten tekstien ja tekstilajien kielellinen vaikeus. Autenttisten tekstien käyttöä kuitenkin puoltaa vahvasti arjen tarve: opiskelijat joutuvat päivittäin kohtaamaan ja käsittelemään tekstejä, joiden käsittelyyn heidän suomen kielen ja/tai kirjalliset taidot eivät ole riittävät. Tämän takia he tarvitsevat konkreettisia työkaluja ja ennen kaikkea jatkuvaa ohjausta kielellisesti vaikeiden tekstien käsittelyyn.

Autenttisten tekstitehtävien ensisijainen tarkoitus on paitsi harjaannuttaa teknistä luku- ja kirjoitustaitoa myös kehittää opiskelijoiden luetun ymmärtämisen taitoa. Tavoitteiden pitää olla sopivan kokoisia.  Harjoittelussa voidaan keskittyä ensin esimerkiksi tekstien ydinsisältöjen etsimiseen: mitä tapahtuu, milloin ja missä tapahtuu. Näiden tehtävien käsittelytapa on opettajajohtoinen. Em. pedagogisen ratkaisun käyttöä puoltaa se, että opettaja voi pilkkoa pidempiäkin tekstejä pienempiin kokonaisuuksiin. Opettaja pystyy tarjoamaan tekstin kieltä ja sisältöä opiskelijoiden kielitaidolle sopivaksi. Samalla annetaan opiskelijoillekin välineita siihen, miten hahmottaa pidempiäkin tekstejä ja miten etsiä niistä ydintietoja.

Materiaalin teemojen autenttista tekstimateriaalia on hieman muokattu alkuperäisistä. Emme kuitenkaan halunneet helpottaa ja ”selkokielistää” alkuperäisiä tekstejä liikaa, koska arkielämässäkään ei ole mahdollista muokata kaikkia tekstejä opiskelijoiden kielitaidon tasolle sopivaksi. Tekstien käsittelyssä auttaa kuitenkin se, että tekstien konteksti on usein opiskelijoille tuttu: he osaavat jossain määrin ennakoida sisältöä. Tekstien käsittelyssä opiskelijoiden aiempien tietojen aktivointi helpottaa tekstien ymmärtämistä.

 

Toiminnalliset harjoitteet kulkevat rinnalla

Materiaalien tekoprosessissa toisena päätavoitteenamme oli korostaa toiminnallisia oppimistapoja. Teemakohtaisissa johdannoissa annetaan vinkkejä sille, miten teemaa voi käsitellä toiminnallisesti, ilman kirjallisia harjoituksia. Kielen oppimista tukee se, että oppiminen tapahtuu arkisessa vuorovaikutuksessa. Opetuksessa tulisi ohjata havainnoimaan ja käyttämään kieltä luokan ulkopuolella. Esimerkiksi erilaiset retket ja tutustumiskäynnit ovat oivia tilaisuuksia päästä tutustumaan kieleen ja käyttämään sitä autenttisissa kielenkäyttötilanteissa. Kokemuksellisen oppimisen lähtökohta on oppijan aktiivinen toiminta. Oppimistilanteissa jokainen oppija tuo mukanaan omat kokemuksensa, jotka monipuolistavat ja laajentavat oppimisen kohteena olevia asioita.

 

Työryhmä

Opetusmateriaalin on laatinut Opintokeskus Visio, Vihreä Sivistysliitto ry. Materiaalin sisällöstä vastasi pääosin suomen kielen opettaja Zsanett Polgár. Tehtävien editointiin ja laatimiseen on osallistunut myös Vision opettajat Hanna Laitinen ja Marika Pollari-Erjanti. Aineiston graafisen ilmeen on laatinut
Taittoidea. Aineiston on toimittanut ja graafisen ilmeen pohjalta taittanut Vision suunnittelija Meri Tennilä.

Helmikuussa 2022 julkaistun materiaalin valmistumista on tukenut Alfred Kordelinin säätiö.

Mistä kokemukset on kerätty?
Opintokeskus Vision osa-aikainen lukutaitokoulutus
 

Opintokeskus Visio on järjestänyt osa-aikaista lukutaitokoulutusta yhteistyössä kumppanijärjestönsä Nicehearts ry:n  kanssa pääkaupunkiseudulla vuodesta 2016 asti. Koulutusten kohderyhmää ovat ensisijaisesti lapsiaan kotona hoitavat kotiäidit, mutta koulutuksiin osallistuu myös muita sellaisia opiskelijoita, joiden elämäntilanne ei mahdollista kokopäiväopiskelua. Koulutukset on suunnattu vain naisille.


Koulutusten kesto on pääsääntöisesti 5 kuukautta ja opetusta on  4–6 oppituntia viikossa. Opetuksen aikana lastenhoito on järjestetty. Opiskelijat ohjautuvat koulutukseen järjestön oman hakevan toiminnan kautta sekä mm. maahanmuuttajapalveluiden ja muiden oppilaitosten ohjaamina. Ryhmäkoko koulutuksissa on yleensä n. 8–12.


Koulutukset on jaettu alkeis- ja jatkotason ryhmiin, mutta siitä huolimatta opiskelija-aines on yleensä ryhmissä heterogeeninen. Kursseille osallistuu sekä pitkään Suomessa asuneita että vastikään maahan tulleita.  Jollekin koulutus on ensimmäinen kosketus koulu- ja opiskelumaailmaan. Joukossa voi olla myös opiskelijoita, jotka ovat asuneet Suomessa pitempään ja joiden suullinen kielitaito on karttunut, mutta joiden luku- ja kirjoitustaito on edelleen hyvin heikko. Kursseille ohjataan myös muista oppilaitoksista sellaisia opiskelijoita, jotka eivät pysty esim. terveydentilansa takia sitoutumaan päätoimiseen opiskeluun.

Kurssin tavoitteena on opiskelijoiden luku- ja kirjoitustaidon perusteiden hallitseminen, suullisen kielitaidon vahvistaminen, opiskelutaitojen kehittäminen sekä yleisen elämänhallinnan tukeminen.

Opetusmateriaaleina kursseilla käytetään erilaisia aikuisten lukutaito-opetuksen oppikirjoja. Opiskelijoiden lähtötason arvioinnista vastaavat  opettajat.

Julkaisutiedot 

 

LUKIARKI -
Harjoitustehtäviä aikuisten luku- ja kirjoitustaidon opetukseen

Vihreä Sivistysliitto ry 2022

Opintokeskus Visio

Mannerheimintie 15b A,
00260 Helsinki
Puh. 044 727 3240
visio@opintokeskusvisio.fi

Materiaalin sisällön tuottamisesta vastasi pääosin suomen kielen opettaja Zsanett Polgár. Tehtävien editointiin ja laatimiseen on osallistunut myös Vision opettajat Hanna Laitinen ja Marika Pollari-Erjanti ja Liisa Niemi.

Aineiston graafisen ilmeen on laatinut Taittoidea. 

 

Aineiston on toimittanut ja graafisen ilmeen pohjalta taittanut Vision suunnittelija Meri Tennilä.​

Aineiston valmistumista on tukenut Alfred Kordelinin säätiö.